Artist Collective Kunst:

All trees are green – Synthetic statements

Kulturhus Björkboda KUBU, 5.8.-3.9.2023

Exhibition opening in Kulturhus Björkboda on Friday, August 4th at 5pm. Address: Smedskullantie 3, Björkboda, Kemiönsaari. A performance by Artist Collective Kunst opens the exhibition on Friday, August 4, at 5pm.

The Artist Collective Kunst’s scenario starts from the premise that there is a future.
The exhibition deals with a time after the present moment, where pataphysical means are used to find approaches to humanity’s problems. Pataphysics is the science of imaginary solutions.
The exhibition includes two collaborative works by the Artist Collective Kunst: In the video installation, the forest returns to the urban environment and turns its gaze towards humans. It asks, would the spruces fit here? The work is a posthumanist statement. Five human-like figures dressed in forest costumes gather as a group of trees in urban space, where there is an acute forest deficit.
In an incubator brought into the exhibition space, biomass grows. With the depletion of the soil, new solutions for food production must be sought. The work is a test laboratory where the survival and reproduction of multicellular species are tested in controlled growth conditions.
The exhibition also features individual works by the five artists of the collective.

Kunst will also participate in the Norpas Festival on August 6, 2023. Detailed information can be found on the Norpas website: www.norpas.fi.

Artist Collective Kunst is a collaborative unit. In addition to the artists’ independent works and activities, the artists Christina Holmlund, Pia Paldanius, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen, and Julia Weckman create cross-disciplinary and performative works together.

In cooperation with Helsieni. The exhibition has been supported by Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet, and the Arts Promotion Centre Finland.

Kulturhus Björkboda KUBU, Smedskullantie 3, 25860 Björkboda, Kemiönsaari.
Open Tue-Fri 10am-6pm, Sat 10am-3pm, Sun 11am-17pm.

https://www.taiteilijakollektiivikunst.fi
https://kubu.fi/project/kunst/


Taiteilijakollektiivi Kunst:

Kaikki puut ovat vihreitä – Synteettisiä väittämiä

Kulturhus Björkboda KUBU, 5.8.-3.9.2023

Avajaiset perjantaina 4.8. 2023 klo 17 Kulturhus Björkbodaan: Smedskullantie 3, Björkboda, Kemiönsaari. Taiteilijakollektiivi Kunstin performanssi avaa näyttelyn avajaispäivänä 4.8. klo 17.

Taiteilijakollektiivi Kunstin skenaario lähtee siitä, että on olemassa tulevaisuus. Näyttely käsittelee nykyisen ajanhetken jälkeistä aikaa, jossa patafyysisin keinoin yritetään löytää lähestymistapoja ihmiskunnan ongelmiin. Patafysiikka on kuvitteellisten ratkaisujen tiede.
Näyttelykokonaisuus sisältää kaksi Taiteilijakollektiivi Kunstin yhteisteosta: Videoinstallaatiossa metsä tekee paluun urbaaniin ympäristöön ja kääntää katseensa ihmiseen. Se kysyy, mahtuisiko tähän kuusiaita? Teos on posthumanistinen kannanotto. Viisi metsäasuihin pukeutunutta ihmisoletettua ryhmittäytyy puustoksi kaupunkitilassa, jossa on akuutti metsävaje. 
Näyttelytilaan tuodussa inkubaattorissa kasvaa biomassaa. Maaperän köyhtymisen myötä on etsittävä uusia ratkaisuja ravinnon tuotantoon. Teos on testilaboratorio, jossa koetellaan monisoluisten lajien selviytymiskykyä ja lisääntymistä kontrolloiduissa kasvuolosuhteissa.
Kokonaisuudessa on esillä myös kollektiivin viiden taiteilijan yksittäisiä teoksia.
 
Taiteilijakollektiivi Kunst osallistuu performanssilla myös Norpas Festivaaliin 6.8.2023. Tarkemmat tiedot performanssin ajankohdasta löytyy Norpaksen sivuilta: www.norpas.fi 
 
Taiteilijakollektiivi Kunst on yhteistoiminnallinen yksikkö. Näyttelyn taiteilijat Christina Holmlund, Pia Paldanius, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen ja Julia Weckman tekevät yhdessä poikkitaiteellisia ja performatiivisia teoksia taiteilijoiden itsenäisten teosten ja työskentelyn lisäksi.
 
Yhteistyössä Helsieni. Näyttelyä ovat tukeneet Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet ja Taiteen edistämiskeskus.

Kulturhus Björkboda KUBU, Smedskullantie 3, 25860 Björkboda, Kemiönsaari.
Avoinna ti-pe klo 10-18, la klo 10-15, su klo 11-17.

https://www.taiteilijakollektiivikunst.fi
https://kubu.fi/project/kunst/

Suih Suih Viuh, performatiivinen veistos. Taiteilijakollektiivi Kunst, 2023

Konstnärskollektiv Kunst:

Alla träd är gröna – Syntetiska påståenden

Kulturhus Björkboda KUBU, 5.8.-3.9.2023

Välkommen på vernissage fredagen 4.8.2023 kl 17 till Kulturhus Björkboda: Smedskullavägen 3, Björkboda, Kimitoön. Konstnärskollektiv Kunsts performance öppnar utställningen 4.8. kl 17.

Konstnärskollektiv Kunsts scenario bygger på antagandet att det finns en framtid. Utställningen handlar om en tid efter nutiden, där patafysiska metoder används för att hitta lösningar på mänsklighetens problem. Patafysik är vetenskapen om imaginära lösningar.
Konstnärskollektiv Kunst är en samarbetsorganisation. Konstnärerna Christina Holmlund, Pia Paldanius, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen och Julia Weckman gör tillsammans tvärkonstnärliga och performativa verk utöver sina individuella verk och projekt.

I samarbete med Helsieni. Utställningen stöds av: Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet and Arts Promotion Centre Finland.

Kulturhus Björkboda KUBU, Smedskullavägen 3, 25860 Björkboda, Kimitoön.
Öppet tisdag-fredag klo 10-18, lördag klo 10-15, söndag klo 11-17.

https://www.taiteilijakollektiivikunst.fi
https://kubu.fi/project/kunst/